پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی بر روی “گزارش” کلیک می نماییم.

مطابق تصویر زیر، در صفحه پیش رو بر روی “درآمدهای پروژه” کلیک می نماییم.

در صفحه گزارش می توانیم با کلیک بر روی  “تنظیمات گزارش” بازه زمانی را تعیین نماییم. 

با کلیک بر روی تهیه گزارش، تنظیمات اعمال و گزارش تهیه میشود.

در گزارش چنانچه بر روی عدد درآمد هر پروژه کلیک کنیم، جزییات بیشتری قابل مشاهده خواهد بود.

در صفحه جدید درآمدها در سطح معین برای آن پروژه نمایش داده میشود.

در تصویر فوق چنانچه بر روی اعداد آبی رنگ مربوط به هر حساب کلیک نماییم، گزارش به شکل زیر تهیه میشود که با کلیک بر روی شماره هر سند به صفحه مربوط به آن سند منتقل میشویم. در بالای سمت چپ گزارش، امکان چاپ، جستجو و تهیه خروجی اکسل فراهم می باشد.

مزیت (های ) امکان