پیش نیازها

ثبت اسناد اتوماتیک و دستی در قسمتهای مختلف نرم افزار

تعریف طرف حساب

تعریف پروژه

تعریف مرکز هزینه

راهنمای جامع گزارش مرور حساب ها

از منو اصلی نرم افزار بر روی گزینه “گزارش ها” کلیک می کنیم.

در صفحه پیش رو در ذیل بخش حسابداری بر روی “مرور حساب ها” کلیک می کنیم.

در گزارش مرور حساب ها بر روی “تنظیمات گزارش” کلیک می کنیم.

در قسمت تنظیمات می توانیم بازه زمانی گزارش، نوع گروه حسابها، سطح گزارش از نظر کل، معین و یا تفصیلی را تعیین نماییم

مطابق تصویر زیر تغییرات اعمال شده در گزارش قابل مشاهده خواهد بود

در ستون “عملیات” امکان انتخاب تفصیلی های شناور (طرف حساب، پروژه، مرکز هزینه) و مشاهده جزییات حساب مرتبط با آن وجود دارد

مزیت (های) امکان