پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

ابتدا از منو اصلی نرم افزار بر روی “حسابداری” کلیک می کنیم. 

سپس بر روی کلمه “پروژه” کلیک می نماییم.

در صفحه جدید فهرست تمامی پروژه ها قابل مشاهده خواهد بود. برای جستجوی نام یک پروژه از ابزار جستجوی در سمت چپ تصویر می توانیم استفاده نماییم.

پس از انتخاب یک پروژه (با فعال نمودن تیک آن ردیف) گزینه های ویرایش و حذف در دسترس کاربران خواهد بود.

مزیت (های ) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png