پیش نیازها

  • تعریف کاربر  و ورود به نرم افزار

نحوه تعریف کسب وکار جدید

نحوه تنظیم و تغییر پیش فرض های هر کسب وکار

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png