پیش نیازها

  • تعریف کاربر  و ورود به نرم افزار

نحوه تعریف کسب وکار جدید

نحوه تنظیم و تغییر پیش فرض های هر کسب وکار