راهنمای جامع ثبت سند افتتاحیه در نرم افزار حسابداری ابرستان

 از منو اصلی نرم افزار حسابداری ابرستان بر روی “حسابداری” کلیک می نماییم.

سپس بر روی کلمه “سند افتتاحیه” کلیک می نماییم.

در این حالت صفحه این سند باز میشود و امکان ویرایش و حذف و اضافه نمودن سطرهای جدید (مطابق آنچه در ثبت سند دستی آموزش داده شد) فراهم می باشد. از حساب معین “تنظیم سند افتتاحیه” می توان جهت صدور این سند کمک گرفت. پس از درج اطلاعات بر روی ثبت تغییرات کلیک می نماییم.

مزیت (های ) امکان

مطلب پیشنهادی: مفروضات حسابداری

مفاهیم بنیادی که زیربنای لازم برای حسابداری را  فراهم می کند، مفروضات مبنای حسابداری نامیده می شوند.

این مفاهیم بدیهی و بدون نیاز به اثبات مورد پذیرش قرار می گیرد.

مفروضات حسابداری به شرح زیر است :

  • فرض تفکیک شخصیت
  • فرض اندازه گیری بر حسب واحد پول
  • فرض تداوم فعالیت
  • فرض دوره مالی

بیشتر بخوانید