پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی نرم افزار بر روی “گزارش ها” کلیک می نماییم.

در صفحه ای که همه گزارش ها قابل مشاهده هستند بر روی “جزییات پروژه ها” کلیک می نماییم.

در صفحه جدید ابتدا می توانیم ویژگی های گزارش را تنظیم نماییم. جهت این امر مطابق تصویر زیر بر روی “تنظیمات گزارش” کلیک می کنیم.

در قسمت تنظیمات گزارش می توانیم بازه تاریخ را تعیین نماییم. همچنین تعیین کنیم که این گزارش بر اساس کدامیک از تفصیلی های پروژه، مرکز هزینه و یا طرف حساب تهیه شود. با انتخاب هر تفصیلی در باکس مربوطه نام آن را انتخاب می نماییم. چنانچه تمایل داشته باشیم که مقادیر صفر هم نمایش داده شود، چک باکس مربوطه را فعال می نماییم. در انتها بر روی “تهیه گزارش” کلیک می کنیم.

گزارشی مطابق تصویر زیر تهیه میشود که بر اساس یکی از تفصیلی ها است که مقادیر دو تفصیلی دیگر متناظر با آن (برای مثال در اینجا بابت پروژه هوش تجاری) نمایش داده میشوند. 

مزیت (های ) امکان

  •