پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی بر روی “حسابداری” کلیک می نماییم.

سپس بر روی کلمه “سند افتتاحیه” کلیک می نماییم.

در این حالت صفحه سند افتتاحیه باز میشود و امکان ویرایش و حذف و اضافه نمودن سطرهای جدید (مطابق آنچه در ثبت سند دستی آموزش داده شد) فراهم می باشد. از حساب معین “تنظیم سند افتتاحیه” می توان جهت صدور این سند کمک گرفت. پس از درج اطلاعات بر روی ثبت تغییرات کلیک می نماییم.

مزیت (های ) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png