پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی بر روی “کالا و خدمات” کلیک می نماییم.

سپس در برابر عبارت واحد کالا بر روی “علامت +” کلیک می نماییم. 

در صفحه پیش رو نام کالا را تعیین و نوع واحد را از بین مقداری و وزنی انتخاب می نماییم.

با کلیک بر روی گزینه “ثبت واحد” ، واحد جدیدی تعریف خواهد شد.

چنانچه بخواهیم تمامی واحدهای تعریف شده در نرم افزار را مشاهده نماییم از مسیر کالا و خدمات بر روی خود کلمه “واحد کالا” کلیک می نماییم.

مزیت (های ) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png