پیش نیازها

تعریف سهامداران بعنوان طرف حساب (اشخاص)

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی نرم افزار بر روی تنظیمات کلیک می نماییم

با کلیک بر روی کلمه سهامداران، وارد صفحه تعیین درصد سهام آنها میشویم.

در صفحه جدید با کلیک بر روی گزینه افزودن سطر، اسامی موردنظر را انتخاب می نماییم و در مقابل هریک، درصد سهام آنرا  درج می نماییم.

با تکمیل موارد مورد و نیاز و اطمینان از اینکه مجموع درصد سهام برابر با 100 شده باشد، بر روی گزینه ثبت کلیک می نماییم.

مزیت (های ) امکان