۰۲۱-۸۸۵۳۳۲۶۶
× تعرفه ها
ابرستان
خرید و فروش

سیستم خرید هوشمند ابرستان

این سیستم به نحوی طراحی شده است که پس از صدور هر فاکتور خرید سیستم بطور اتوماتیک و هوشمند عملیات مرتبط را در دیگر سیستم ها به شرح ذیل انجام می دهد :

هم اینک با ثبت نام رایگان سیستم خرید و انبار خود را مکانیزه کنید.

سیستم فروش هوشمند ابرستان

سیستم فوق، علاوه بر مکانیزه نموده فروش هایتان و صدور فاکتور های استاندارد مطابق با آخرین قوانین و مقررات، در جهت ساده سازی، موارد ذیل را برایتان بطور اتوماتیک انجام می دهد: