پس از صدور فاکتور گاهاً لازم است که فاکتورها مشاهده، مرجوع، ویرایش یا حذف گردند.

در نرم افزار حسابداری یکپارچه و آنلاین ابرستان بخشی تحت عنوان مدیریت فاکتورها در نظر گرفته شده است.

کاربر می تواند از مسیر فروش > مدیریت فاکتورهای فروش و از مسیر خرید > مدیریت فاکتورهای خرید به این امکان دسترسی داشته باشد.

پس از ورود به این بخش می توان فاکتور را انتخاب و گزینه های موردنظر در مورد این فاکتور را اعمال کرد.

همچنین امکان دریافت خروجی در قالب فایل اکسل فراهم خواهد بود.

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png