از گزارش های مختلف ابرستان برای بررسی و تحلیل وضعیت کسب و کار خودتان استفاده نمایید. این گزارش ها کلیه نیازهای گزارشی مدیریتی / مالی شما را مرتفع می نماید .

  • گزارش های استاندارد مانند “سود و زیان” ، “تراز آزمایشی” ، …
  • تنظیم گزارش ها برای مشاهده داده های مورد نظر
  • امکان چاپ گزارش ها
https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png