پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی نرم افزار بر روی “حسابداری” کلیک می نماییم.

سپس بر روی گزینه “مرکز هزینه” کلیک می نماییم.

در صفحه جدید امکان مشاهده و جستجو در بین تمامی مراکز هزینه تعریف شده (از طریق گزینه موجود در سمت چپ تصویر) وجود خواهد داشت.

با انتخاب هر یک از مراکز هزینه (از طریق فعالسازی چک باکس هر ردیف) ، گزینه های حذف و ویرایش قابل مشاهده خواهند بود.

مزیت (های ) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png