سیستم فروش هوشمند ابرستان

تاریخ انتشار : ۲۶/خرداد/۱۳۹۸

سیستم هوشمند فروش ابرستان علاوه بر مکانيزه نموده فروش هايتان و صدور فاکتور های استاندارد مطابق با آخرين قوانين و مقررات ، در جهت ساده سازی موارد ذيل

بازدید : 44

سیستم خرید هوشمند ابرستان

تاریخ انتشار : ۲۲/خرداد/۱۳۹۸

سیستم هوشمند خريد ابرستان به نحوی طراحی شده است که پس از صدور هر فاکتور خريد سیستم بطور اتوماتيک و هوشمند عمليات مرتبط ا در ديگر سیستم ها 

بازدید : 34