گزارشات

نرم افزار حسابداری ابرستان انواع گزارشات درون سازمانی و برون سازمانی را بر اساس آخرین استانداردهای حسابداری ارائه می‌دهد.

سهولت گزارشگیری از ابرستان در کنار جامع بودن بر اساس سیستم هوشمند دوره مالی ابرستان را می‌توان از ویژگی‌های این نرم افزار دانست.

در نرم افزار ابرستان گزارش‌هایی شامل دفاتر روزنامه و کل، صورت‌های مالی اساسی، گزارش بانک و صندوق و گزارش فصلی ارائه می‌شود.