مدیریت فاکتور ها

پس از صدور فاکتور گاهاً لازم است که فاکتورها مدیریت شده و مشاهده، مرجوع، ویرایش یا حذف گردند.

در نرم افزار حسابداری ابرستان بخشی تحت عنوان مدیریت فاکتورها در نظر گرفته شده است.

کاربر می تواند از مسیر فروش/مدیریت فاکتورهای فروش و از مسیر خرید/مدیریت فاکتورهای خرید به این امکان دسترسی داشته باشد.

پس از ورود به این بخش می توان فاکتور را انتخاب و گزینه های موردنظر در مورد این فاکتور را اعمال کرد.

همچنین امکان دریافت خروجی در قالب فایل اکسل فراهم خواهد بود.