مدیریت اسناد

پس از ثبت رویدادهای مالی از طریق ثبت اسناد در نرم افزار حسابداری ابرستان گاهاً لازم است اسناد مرور یا بررسی و مشاهده شوند.

در نرم افزار ابرستان بخشی تحت عنوان مدیریت اسناد جهت مشاهده، ویرایش و یا حذف اسناد دستی و مشاهده اسناد اتوماتیک که از طریق فرمهای نرم افزار ابرستان ثبت شده اند، در نظر گرفته شده است.

برای دسترسی به این بخش از مسیر: حسابداری/اسناد/مدیریت اسناد اقدام می شود.