صدور فاکتور

یکی از پرکاربردترین بخش های هر نرم افزار حسابداری بخش بازرگانی نرم افزار، صدور فاکتور فروش و خرید می باشد.

فاکتور فروش توسط فروشنده به عنوان یک سند تجاری صادر می شود.

فاکتور تعداد، قیمت کالا و خدمات، مشخصات فروشنده و خریدار و مبلغ کل بدهی خریدار به فروشنده را بابت این فاکتور را مشخص می نماید.

در نرم افزار حسابداری ابرستان، فاکتورها با فرمت مورد تأیید دارایی صادر می شود.

در ذیل فاکتور امکان تعیین نحوه تسویه حساب مبلغ فاکتور فراهم است.

ثبت سند فاکتورها در نرم افزار ابرستان به صورت اتوماتیک صورت می‌گیرد.