سیستم انتقال وجوه

جابجایی وجوه نقد به بانک یا جابجایی بین حسابهای بانکی یکی از متداول ترین فعالیت های کسب و کارها است.

امکان انتقال وجوه ابرستان ، ضمن تسهیل این کار برای مشتریان ، بطور اتوماتیک نسبت به ثبت اسناد حسابداری مربوطه اقدام می کند .

 

 هم اینک باثبت نام رایگان  در ابرستان استفاده آسان و راحت از یک نرم افزار حسابداری یکپارچه با سیستم های خزانه و دریافت و پرداخت  را تجربه کنید.