دریافت و پرداخت و انتقال وجه

یکی از امکاناتی که نرم افزار ابرستان در اختیار کاربران قرار می دهد ثبت اتوماتیک تراکنش های دریافت و پرداخت از طریق فرمهای مربوطه است.

دریافتی که بابت بستانکاری یا درآمد و… باشد یا پرداختی که بابت بدهکاری یا هزینه و … باشد.

در بخش دریافتها و پرداختها از طریق پرداخت نقدی، فیش بانکی یا چک قابل ثبت است.

برای دسترسی به این امکان از مسیر: خزانه/دریافتها یا خزانه/پرداختها اقدام می شود.

همچنین می توان به لیست تمامی این تراکنش ها به تفکیک بانک و صندوق دسترسی داشت.