دریافت و پرداخت نقد، بانک ، چک

یکی از فعالیت های روزانه و مهم کسب و کارها مدیریت وجوه و اسناد دریافتنی و پرداختنی می باشد. شما در ابرستان براحتی در هر بخشی از سیستم یکپارجه اعم از خرید ، فروش ، انبار یا حسابداری که باشید متناسب با نیازتان می توانید وجوه نقد ، چک یا تراکنش های بانکی خود را به راحتی ثبت نموده و نسبت به کنترل و مدیریت وجوه نقدی خود اقدام نمایید.

به حساب و کتاب نقدی و بانک خود همیشه و همه جا دسترسی داشته باشید.

هم اینک با ثبت نام رایگان شروع کنید.