حساب تفصیلی شناور طرف حساب

 

تفضیلی

شما در ابرستان  به راحتی می توانید طرف حساب خود را بعنوان تفصیلی شناور در انواع حسابهای بستانکار و بدهکار به عنوان یک حساب تفصیلی شناور استفاده کنید.  

ابرستان از طریق ساده سازی و یکپارچه سازی این امکان را در بخش های مختلف همچون سیستم های دریافت و پرداخت ، خرید و فروش وانبار و حتی اسناد حسابداری فراهم نموده است. 

با ثبت نام رایگان در حسابداری ابری ابرستان ،همواره از مانده حساب مشتریان خود مطلع باشید.