جشن شکرگزاری ابرستان

تیم ابرستان

خانواده بزرگ ابرستان به پاس شکر گزاری از الطاف بیکران  ایزد منان که  در سال ۱۳۹۷ مشمول حاشان شد و توانستند برغم مشکلات متعدد اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی حاکم بر محیط کسب و کار برنامه های اجرایی و توسعه ای مورد نظر خود را با موفقیت سپری نماید، جشن شکر گزاری گرفتند.

درروز ۲۷ اسفند ماه ماه نود وهفت همکاران ما با حضور در ضیافت ناهار و گشت و گذار در طبیعت آزاد ساعاتی خوش را در کنار یکدیگر گذرانده و به گفت و گو پرداختند.