ثبت سند

کلیه ی رویدادهای مالی هر کسب و کار از طریق ثبت سند ها انجام می گردند.

ثبت کردن سند در نرم افزار حسابداری ابرستان به صورت اتوماتیک و دستی صورت می پذیرد.

ثبت سند اتوماتیک از طریق فرم های نرم افزار ابرستان (فاکتورهای خرید، فروش، دریافت و پرداخت ها) بطور هوشمند و دقیق صورت می پذیرد.

اما گاهاً لازم است که کاربر جهت ثبت برخی رویدادها اقدام به ثبت سند دستی نماید.

سند حسابداری شامل شماره سند، تاریخ، شرح سند، کد حساب ، طرف حساب و مبلغ می باشد.

کاربر ابرستان می تواند از مسیر : حسابداری/اسناد/ورود اسناد نسبت به ثبت سند دستی اقدام نماید .

جهت مشاهده همه اسناد (شامل سند دستی و اتوماتیک) از مسیر: حسابداری/اسناد/مدیریت اسناد اقدام نماید