تعریف و مدیریت کالا و خدمات

قبل از صدور فاکتور لازم است طبق تعریف و مدیریت کالا و خدمات ، گروه و واحد کالا ، عنوان کالا و خدمات تعریف شود.

تعریف و مدیریت کالا و خدمات به عنوان سنگ بنای انجام امور بازرگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

برای دسترسی به این بخش به ترتیب از این مسیرها می‌توان اقدام نمود:

۱٫ تعاریف/کالا/مدیریت گروه کالا

۲٫ تعاریف/کالا/مدیریت واحد کالا

۳٫ تعاریف/کالا/مدیریت کالا و خدمات