تعریف انبار

یکی از تعاریف اولیه مورد نیاز جهت انجام امور بازرگانی و پیش از صدور فاکتور ، تعریف انبار می‌باشد.

جهت این امر از بخش انبار/عملیات/مدیریت انبار اقدام می‌گردد.

در این بخش علاوه بر مشاهده لیست انبارها می توان یک انبار جدید تعریف نمود.