تعرفه ها

مشخصاتنسخه آزمایشیپایهپیشرفتهحرفه ایسفارشی
سیستم حسابداری
سیستم خزانه ( دریافت و پرداخت )
سیستم خرید و فروش
سیستم انبار
مدت اشتراک۱۴ روز۳۰ روز۳۰ روز۳۰ روزبه دلخواه
تعداد کاربر۱۱۲۴به دلخواه
تعداد طرف حساب۲۰۰۲۰۰۱۰۰۰نامحدودبه دلخواه
تعداد کالا۲۰۰۲۰۰۱۰۰۰نامحدودبه دلخواه
هزینه اشتراک ماهیانه ( تومان )رایگان۳۵٫۰۰۰ تومان۹۵٫۴۰۰ تومان۱۹۲٫۵۰۰ تومانمحاسبه اتوماتیک
خرید