ایجاد سرفصل جدید

شاید بتوان لیست حساب‌ها یا سر فصل‌ها را مهمترین بخش یک نرم افزار حسابداری دانست.

زیرا تمامی وقایع و رخدادهای مالی و عملیات حسابداری تحت این لیست که کدینگ نامیده می‌شود ثبت می‌گردند.

بسته به نوع کسب و کار نیاز است که کاربر از طریق ایجاد سرفصل جدید برخی از سرفصل‌ها را به کدینگ اصلی

نرم افزار ابرستان که عمومی و بر مبنای استانداردهای حسابداری تدوین شده است، اضافه نماید.

کاربر ابرستان می‌تواند یک سرفصل جدید را در سطوح کل، معین و یا تفصیلی تعریف و تحت چارچوب اصلی کدینگ

نرم افزار از آن جهت انجام امور حسابداری کسب و کار خود استفاده نماید.

نرم افزار حسابداری ابرستان از دو مسیر امکان ایجاد سرفصل جدید را برای کاربر خود فراهم نموده است:

    1. تعاریف/حسابداری/لیست سرفصل‌ها
  1. حسابداری/حسابها/تعریف حساب