بانک و صندوق

 شاید دارایی های جاری شامل موجودی نقد و بانک و صندوق را بتوان از سرفصل هایی دانست که بیشترین کاربرد را در حسابداری دارند.

این حسابها علاوه بر جنبه کاربردی، همیشه در گزارشات بیشترین توجه را به خود معطوف می دارند.

بنابراین ایجاد بانک و صندوق جدید یکی از مهمترین اقدامات در بحث تعاریف اولیه نرم افزار حسابداری می باشد.

کاربر ابرستان می تواند از مسیر: تعاریف/خزانه/مدیریت بانک و صندوق نسبت به تعریف و افزودن بانک و صندوق اقدام نماید.