داشبورد مدیریتی ابرستان

با داشبورد ابرستان

داشبورد مدیریتی ابرستان همانند داشبورد کابین یک خلبان کلیه ابزارهای لازم جهت اطلاع از وضعیت کسب و کار در اختیار مدیران آن قرار می دهد. آنها به کمک این ابزار در یک نگاه از وضعیت نقدینگی ، درآمد ها ، هزینه ها و مانده موجودی حساب ها در قالب های ساده گرافیکی و نموداری مطلع خواهند شد

وضعیت کسب و کار خود را در یک نگاه ارزیابی کنید و تصمیم لازم و به موقع و کارآمد بگیرید.

داشبورد برنامه حسابداری ابرستان
  • مشاهده و مقایسه همزمان مجموع حسابهای دریافتنی و پرداختنی
  • نمایش و کنترل روند جریان وجوه نقد کسب و کار
  • نمودار سهم هزینه ها و درآمد ها به تفکیک و مقایسه همزمان آنها با هم
  • کنترل فروش ها ،خرید ها و سر رسید آنها
  • کنترل حساب ها در یک نگاه 
  •  نمایش روند جریان نقدینگی 
  •  مقایسه دریافت ها و پرداخت ها 
  • بررسی سررسید بدهی ها

با داشبورد مدیریتی ابرستان، هوش تجاری کسب وکار خود را افزایش دهید.

تصمیم گیری هوشمندانه و بر مبنای اطلاعات صحیح را تجربه کنید!

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png